+48 75 734 00 44
office@osiecznica.com.pl

Informacje dla klientów - Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Spółki: KiZZPS „Osiecznica” sp. z o.o. z siedzibą w Osiecznicy przy ul Piaskowej 7, 59-724 Osiecznica ; KSM „Surmin-Kaolin” S.A. z siedzibą w Nowogrodźcu przy ul Kaolinowej 35, 59-730 Nowogrodziec, TKSM „Biała Góra” sp. z o.o. z siedzibą w Smardzewicach przy ul. Bohdana Łozińskiego 6, 97-213 Smardzewice

jako administrator Pana/Pani danych, informuje Pana/Panią, iż:

a) W wyżej wymienionych Spółkach powołany został Inspektor Ochrony Danych; dane kontaktowe: Inspektor Ochrony Danych – Tomasz Pleśniak, Roedl Outsourcing sp. z o.o.; dane kontaktowe: gdpr.wroclaw@roedl.pro;

b) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy zawartej ze Spółką, a także do celów wynikających z przepisów prawa podatkowego (przechowywanie i udostępnianie właściwej dokumentacji organom podatkowym);

c) Odbiorcami danych osobowych Klienta będą właściwe organy podatkowe, firmy kurierskie i inne podmioty dokonujące dostawy towaru, zewnętrzni dostawcy towarów, a także podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki;

d) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wygaśnięcia roszczeń wynikających z zawartej umowy bądź przedawnienia zobowiązań podatkowym;

e) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu zawarcia umowy ze Spółką. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w celu wykonania umów, o których mowa w pkt. b) i przetwarzanie następuje w sposób zautomatyzowany;

f) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Home Informacje dla klientów – Ochrona danych osobowych

Kontakt

 

Inspektor Ochrony Danych


Tomasz Pleśniak

Roedl Outsourcing Sp. z o.o.

gdpr.wroclaw@roedl.pro